Allmänna villkor för prenumerationer på Natur & Trädgård

Som prenumerant på Natur & Trädgård får du tidningen i din brevlåda fyra gånger per år. Dessutom får du tillgång till allt publicerat webbinnehåll (”Tjänsten”) på tidningens webbplats www.naturocjtradgard.se  (benämns hädanefter som ”Webbplatsen”).

Prenumerant blir du antingen genom att besöka vår prenumerationsservice hos Flowy, eller genom att gå till webbplatsen, skapa ett konto och registrera dina betal- eller kreditkortsuppgifter. Även prenumeranter som betalar sin prenumeration med faktura hos Flowy har tillgång till Tjänsten men måste själva aktivera Tjänsten på tidskriftens webbplats.

Information om oss

Tjänsten erbjuds av Skogmarks Produkter från Skog & Mark AB. Vårt organisationsnummer är 559077-1555 och vår adress är Kungsgårdsvägen 8A, 234 56 Alnarp.

Användarvillkor

Dessa allmänna villkor (tillsammans med Vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godkänna dessa villkor och regler innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger du att du accepterar dessa Allmänna villkor och att du samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten.

Åtkomst till och användning av tjänsten

För att få åtkomst till Tjänsten måste du:

  • Ha fyllt 18 för att registrera ett konto
  • Bekräfta att den information som du angett vid registreringen är sanningsenlig och korrekt och meddela oss om dessa uppgifter ändras
  • Använda Tjänsten enbart för personligt och privat bruk, och inte i något kommersiellt eller offentligt ändamål
  • Inte använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta
  • Ha en aktiv prenumeration som antingen betalas med faktura eller med betal- eller kontokort

Säkerhet för e-postadress och lösenord

När du registrerar dig måste du ange din e-postadress och skapa ett lösenord. Det lösenord du anger är konfidentiell information och du får inte ge den till någon tredje part. Vi äger rätt att när som helst begära att du ändrar ditt lösenord.

E-postadress

Information och meddelanden från oss kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress ska du utan dröjsmål uppdatera din profil på Webbplatsen. Vi äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

För fakturakunder

Som fakturaprenumerant på Tidskriften får du avtalat antal utgåvor i din brevlåda. Under hela prenumerationsperioden har du även tillgång till allt publicerat innehåll på motsvarande tidskrifters webbplatser. För att få tillgång till det digitala innehållet måste du själv aktivera Tjänsten genom att ange ditt kundnummer eller den e-postadress som du angivit i samband med din beställning.

Om du inte har tillgång till ditt kundnummer och inte har en fungerande e-postadress registrerad i vårt prenumerantregister kan du kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att aktivera Tjänsten. Kundtjänst når du via epost till kundtjanst@naturochtradgard.se.

Leveranstid

Tidningen kan läsas digitalt så snart prenumerationen är tecknad. Aktivera din digitala läsning via vår hemsida.

Förnyelse

När din fakturaprenumeration löpt ut får du ett erbjudande om att fortsätta prenumerationen. Om du inte betalar för en ny prenumerantperiod kommer prenumerationen av avslutas automatiskt och du kommer att förlora tillgång till Tjänsten.

Uppsägning

Du kan när som helst säga upp din fakturaprenumeration genom att kontakta vår kundtjänst via epost till kundtjanst@naturochtradgard.se.

Byte av betalmetod

Som fakturaprenumerant kan du när som helst byta betalningsmetod till betal- eller kreditkort. Detta gör du själv via inloggning på våra självservicesidor. Dina återstående utgåvor på fakturaprenumerationen kommer då att flyttas över till din nya löpande prenumeration.

För kortkunder

Om du vill betala med betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället på Webbplatsen. Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer.

Prenumerationsavgiften betalas i förskott. Du kan välja mellan att betala årsvis eller månadsvis och summan dras från det kredit- eller betalkort som du har angivit, eller genom annan överenskommen betalningsmetod. Vid månadsvisa betalningar kräver vi två dragningar innan du erhåller en (1) pappersutgåva av Tidskriften. Om vi inte lyckas debitera dig på grund av att ditt kort t.ex spärrat, giltighetstiden gått ut, eller att täckning för det avtalade beloppet saknas, genomförs tre nya försök under de nästkommande tre dagarna. Dag fyra skickas en påminnelsefaktura till den registrerade adressen.

Avgifter utgår i enlighet med den vid den aktuella tidpunkten gällande prislistan.

Du har rätt att när som helst ändra eller avsluta din prenumeration. På ”Mina sidor” kan du själv ändra eller avsluta din prenumeration.

Vi ska ge dig åtminstone trettio (30) kalenderdagars varsel via e-post eller publicering på Webbplatsen om en ändring sker beträffande avgiften på din prenumeration.

Om du inte accepterar avgiftsändringen avslutar du själv din prenumeration via inloggning på våra ”Självservicesidor”.

Gratis proverbjudande

Vi kan i vissa fall erbjuda nya kunder att under en specificerad provperiod ta del av Tjänsten utan någon kostnad. För att ta del av ett sådant erbjudande får du inte ha utnyttjat ett liknande erbjudande från oss under den senaste 12-månadersperioden.

När provperioden för Tjänsten har tagit slut kommer du att bli en betalande kund och därefter debiteras för Tjänsten med de priser som gäller på Webbplatserna, om du inte aktivt avslutar din prenumeration.

Automatisk prenumerationsförnyelse

När du prenumererar på Tjänsten med konto- eller kreditkort kommer din prenumeration automatiskt att förnyas med ett år (årsvis betalning) eller en månad (månadsvis betalning) i taget efter slutet på din prenumerationsperiod och vi kommer att fortsätta att debitera dig tills du säger upp prenumerationen.

Uppsägning

Om du skulle vilja säga upp Tjänsten ska du gå till våra ”Självservicesidor” och logga in på ditt konto där du kan hantera dina prenumerationer. Din uppsägning träder i kraft vid slutet av den prenumerationsperiod under vilken du meddelar oss att du önskar säga upp prenumerationen.

Vi kommer inte att återbetala några avgifter som du redan har betalat.

Du kan också säga upp Tjänsten genom att kontakta kundtjänst på kundtjanst@naturochtradgard.se

Ångerrätt

Om du har ingått ett avtal med oss har du i enlighet med lagen om distansavtal (2005:59) rätt att ångra dig inom fjorton (14) kalenderdagar och erhålla full återbetalning.

För det fall du vill nyttja din ångerrätt, vänligen meddela oss genom att mejla kundtjanst@naturochtradgard.se.

För att ångra en prenumeration enligt avsnittet ”Gratis Proverbjudanden” ovan går du istället in på ”Självservicesidor” och avslutar din prenumeration.

Förändringar av tjänsten och villkoren

Vi har rätt att när som helst vidta ändringar av det utbud och de tjänster som ingår i Tjänsten. Väsentliga ändringar meddelas via e-post eller på Webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren.

Vi rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka Webbplatsen. Vid varje väsentlig ändring av villkoren kommer du att få meddelande via e-post eller publicering på Webbplatsen. Vid sådan ändring kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft, på villkor att ändringen inte är uppenbart fördelaktig för dig, och att vi får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som stipuleras här ovan så kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget.

Vår skadeståndsskyldighet

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och i mån av tillgänglighet och vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, eller annat material som tillhandahålls genom Tjänsten.

Länkar från vår webbplats

Vid användning av Webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på oss något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.

Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

Om en tvist uppstår mellan oss och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Nämndens adress är Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Hemsidan nås via www.arn.se.

Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor tillsammans med Vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.

Support och kontakt

För att komma i kontakt med vår kundtjänst kan du mejla kundtjanst@naturochtradgard.se eller logga in på våra ”Självservicesidor”.