Vad är grundvatten?

768
I en trång dalgång 25 kilometer nordväst om Delsbo i Hälsingland ligger naturreservatet Gröntjärn. Det är framför allt intressant för sina geologiska värden och märkliga hydro­logiska förhållanden. Här kan man verkligen följa grundvattnets nivåer. Det finns inga synliga bäckar som förser tjärnen Gröntjärn med vatten. Istället får den sitt vatten genom tillflöden av grundvatten, då regnvattnet genast kan leta sig ner till grundvattnet genom den genomsläppliga marken. Tjärnens vackert turkosgröna färg är en effekt av detta då grundvatten är fritt från partiklar, och påverkas av himmelens och bottnens färg. På grund av markens vattengenomsläpplighet följer sjön grundvattnets variationer i de omkringliggande marklagren. Variationen i vattennivå i sjön brukar anges till drygt 13 meter och är mest framträdande vår och höst. År 2000 var vattenståndet extremt högt. Spår av detta kan ses på omgivande träd, vilka visar upp isskador och även laven på trädbarken har förändrats upp till en viss nivå på stammarna. Högnivån finns markerad med en skylt vid ingången till sjön.

Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Med hänsyn till vattnets uppträdande kan man särskilja en övre zon, den omättade zonen eller markvattenzonen (där det även finns luft i porerna), och en nedre, den mättade zonen eller grundvattenzonen.

Hur stor betydelse har grundvattennivåernas utgångsläge inför sommaren?

Utgångsläget inför sommaren är mycket viktigt eftersom det normalt sett inte bildas grundvatten under sommaren. Det har alltså inte så stor betydelse om man får en normal eller regnfattig sommar.

Vilken månad regnar det mest under året?

Det regnar vanligtvis mest i juli månad – tvärtemot vad många kanske tror.

Vilka problem kan man få med vattnet i sin brunn i kustnära områden?

I kustnära områden kan det bli problem med saltinträngning av havsvatten och med grundvattentillgången. Salt vatten kan medföra angrepp på till exempel ledningar och pumpar. Kustnära områden har ofta problem med grundvattentillgång och saltrisk även om nivåerna är normala. Detta beror bland annat på att jordlagren är tunna. Det innebär att den magasinerande förmågan hos marken är lägre än det normala. Den magasinerande förmågan i berg är också mycket liten.

Varför är grundvattennivåerna så låga under sommaren?

Under våren och sommaren är växterna aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas därför sammanlagt större vattenmängder upp av växterna och minskar därmed grundvattenbildningen.

Hur snabbt sjunker nivån?

Grundvattennivån sjunker vanligtvis cirka 1 centimeter per dygn.

Vad ska man tänka på när grundvattennivåerna är låga?

Man bör undvika att vattna gräsmattan och tvätta bilen och att använda ”vattenslukande” apparater i hushållet, som till exempel pool och badkar. I vissa kustnära områden, till exempel Stockholms skärgård, bör man vara försiktig med vattenförbrukningen under sommaren, även när grundvattennivåerna är normala.

Hur mycket behöver det regna för att det ska bildas grundvatten?

Det beror på vilken vattenhalt marken har och vilken jordart det är. Om marken är uttorkad behövs stora nederbördsmängder för att grundvatten ska bildas. I mark som är mättad med vatten, däremot, kan grundvatten bildas redan vid måttliga nederbördsmängder.

Tiden på året har stor betydelse för grundvattenbildningen. Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen. Det kan då behövas dubbelt så mycket nederbörd som normalt för att det ska bildas grundvatten. Under hösten, däremot, brukar normala nederbördsmängder räcka.

När under året brukar grundvattennivån vara som lägst?

I Götaland och större delen av Svealand brukar grundvattennivåerna vara som lägst under perioden augusti till september. I större delen av Norrland är nivåerna lägst i mars och april.

Frågor & Svar från sgu.se

Läs mer: Så tänker Johannes Wätterbäck om vattning