- ANNONS -

Foto: Schröder/JKI

Ingrid Åkesson på Jordbruksverket vädjar till Natur och Trädgårds läsare:
– Hjälp oss att hitta den första asiatiska långhorningen som kommer hit. Den är ett dödligt hot mot lövträd i parker och trädgårdar.

Efter den spanska skogssnigeln är ett nytt hot mot trädgårdar och parker i Sverige på väg hit samma väg, via planthandeln. Fullvuxna friska lövträd är i farozonen om en asiatisk långhorning sprider sig hit. Träd som angrips går inte att rädda.
Idag är denna skalbagge etablerad i norra Italien. I år har den upptäckts i Holland. Fem företag är berörda av utbrottet.

– Jag bävar för den dag vi måste gå ut i städerna och hugga ner stora gatuträd och fullvuxna parkträd för att försöka hejda den, säger Ingrid Åkesson vid Jordbruksverket till Natur & Trädgård.

Hon vädjar genom Natur & Trädgård både till trädgårdsägare och yrkesfolk att anmäla upptäckter av denna skalbagge utan dröjsmål. Till skillnad från den spanska skogssnigeln är den asiatiska långhorningen reglerad i lag. Det innebär att den som hittar eller ser spår (larvgångar eller utgångshål) efter den genast måste anmäla upptäckten till Jordbruksverket och att Jordbruksverket sedan måste vidta åtgärder. Hade detta även gällt den spanska skogssnigeln hade den kanske gått att stoppa eller spridningen skulle ha kunnat begränsats.

– Vi är oroliga för att den asiatiska långhorningen kommer in till Sverige med plantor från andra länder. Skalbaggarna kommer vanligen med importerade lönnar från Kina.

Större delen av denna import sker via Holland men även andra EU-länder. Importinspektion genomförs vid EU:s yttre gräns och plantorna distribueras sedan vidare inom EU. Flera partier på tiotusentals plantor har redan stoppats och destruerats efter att skalbaggar har upptäckts. Importinspektionens syfte är att kontrollera om exportlandet uppfyller reglerna för import till EU. Det är uppenbart att Kina inte har klarat av dessa krav. Risken är stor att asiatiska långhorningar fortfarande slinker igenom kontrollen.

Ingrid Åkesson är rädd för att det bara är en tidsfråga innan den sprids till Sverige.

– Skulle den dyka upp måste vi fånga in den, artbestämma och avliva. Sedan fälla alla angripna träd. Det fungerar inte med beskärning eftersom denna långhorning borrar hålen nära markytan, t o m under den. Så även stubben måste tas bort ned till 40 cm och eldas upp tillsammans med resten av trädet.

Larv av asiatisk långhorning, Anoplophora chinensis. Foto: Schröder/JKI

Viktigt att hitta den första

Ingrid Åkesson betonar att det är oerhört viktigt att hitta den första asiatiska långhorningen i Sverige så den inte hinner föröka sig här. Det behövs ju både hane och hona för att det ska bli några ägg.

– Problemet är att den har lång utvecklingscykel så det kan dröja innan man upptäcker den efter äggläggning. Ofta hittar man bara de stora utgångshålen.

Hittas några asiatiska långhorningar i ett parti importerade småträd bränns hela det aktuella partiet upp. Importländerna utför numera s k destruktiv provtagning. Man skär sönder en procent av alla de tusentals träd man får in från Kina. På så sätt upptäcker man även larvgångar inuti träden, innan skalbaggarna har kläckts och utgångshålen syns. Hittar man ett angripet eldas hela partiet upp.

Södra Sverige är antagligen på gränsen för att denna skalbagge ska kunna föröka sig men kan den överleva i Holland bör den kunna klara sig här också. Den är sedan några år etablerad i norra Italien och överlevde den gångna vintern i några fullvuxna lönnar i Holland. Med tanke på den pågående klimatförändringen kan ingen idag säga hur långt norröver denna fruktade skalbagges nordgräns kan flyttas.

Nya importregler

Larvgångar gjorda inuti importerad asiatisk lönn. Foto: Schröder/JKI

Till Europa har den asiatiska långhorningen kommit med den omfattande plantimporten från Kina. I Holland arbetar man intensivt med övervakning för att upptäcka eventuellt fler smittade träd. Angripna träd fälls och eldas upp omedelbart. Från Tyskland har man rapporterat att ett stort angripet parti har spridits i handeln men ännu har inga angrepp hittats i växande träd. I Lombardiet i Italien är flera lövträdsslag angripna i ett stort område men här kan man bara inrikta sig på att hindra spridning, eftersom utrotning är omöjlig. För en kort tid sedan rapporterades att ett par träd i Rom hade angripits.
Det handlar om två olika långhorningar, Anoplophora chinensis och Anoplophora glabripennis.

”Chinensis” är det stora hotet för Sverige eftersom den sprids via unga plantor med blott centimetertjock stam. På grund av den allvarliga situationen har EU-länderna nyligen fattat ett gemensamt beslut om akuta nödåtgärder för att förhindra spridningen av Anoplophora chinensis. De nya reglerna gäller både för import till EU och för spridning av plantorna inom EU.

”Glabripennis” sprids främst via träemballage eftersom den bara angriper träd som är 5 cm grova eller grövre. Har hittats en gång i Sverige och dödades innan den hann lägga några ägg.

Dagstidningsjournalisten Sven Lindholm startade Natur & Trädgård 1986 och drev tidningen som chefredaktör och ansvarig utgivare fram till 2013. Han skapade en tidning med inriktning på odling i samklang med naturen och där artiklarna och växtbeskrivningarna fick bli så långa som det krävdes. Det har gjort Natur&Trädgård till en tidlös kunskapsbank. Sven Lindholm avled 2015.