- ANNONS -

Nils Åkerstedt har över 30 års erfarenhet av marktäckning. Här besvarar han de vanligaste frågorna han fått som föreläsare.

Hur tjockt skall gräsklippet läggas?
Gräsklippet bör läggas minst 5 cm tjockt i första omgången. Totalt bör man lägga på 20 cm årligen de första 2–3 åren man gödslar med gräsklipp och därefter 10 cm per år.

Kan man lägga nytt gräsklipp ovanpå det gamla eller skall det gamla gräsklippet tas bort innan det nya läggs på?
Det nya gräsklippet bör alltid läggas ovanpå resterna av det gamla.

Skall gräsklippet ligga kvar om det möglar?
Det är naturligt att det ibland syns mögelsvampar ovanpå gräsklipp, men dessa svampar angriper inte de odlade växterna.
I växthus kan det ibland bli skador på tomat- och gurkplantornas rothalsar om gräsklippet läggs för nära. Lämna därför några centimeter fria från gräsklipp närmast dessa växter.

Vad händer om det är ogräsfrön i gräsklippet?
Man bör undvika att ta täckmaterial från ytor med mycket stora mängder fröbärande växter. Genom att skörda gräsklippet ofta hinner det inte bli moget frö.
Små mängder ogräsfrö är inte till något besvär så länge man årligen lägger på gräsklipp.

Skall gräsklippet vara nyslaget eller torka först innan det läggs på?
Gräsklippet bör läggas på snarast efter klippningen. Får det ligga och torka har det sämre gödselverkan och ger sämre ogrässkydd.

Vad gör man med det gamla gräsklippet på våren?
Är det ett tjockt lager luckras det upp så att solvärmen tränger ner i jorden. Före sådd tas allt bort och läggs där utplanteringsväxter skall sättas eller där man sätter potatis.

Kan man spara gräsklipp över vintern?
Det går bra att lagra gräsklipp från eftersommaren till kommande vår. Lägg lika mycket gräsklipp som sand, volymmässigt, i en färgad plastsäck som knyts till.
Det lagrade gräsklippet kan användas som naturgödsel och för tillverkning av blomjord.

Kan man gödsla buskar och träd samt perenna växter med gräsklipp?
Buskar och träd bör gödslas med ett 10 cm tjockt lager på försommaren de första 3-4 åren efter plantering. Därefter med tre års mellanrum.
Perenna växter gödslas på försommaren varje år. Stenpartiväxter vart tredje år.

Om man har en växt planterad i tung jord, vad skall man göra för att förbättra jorden utan att flytta växten?
Genom att lägga 5-10 cm sand ovanpå marken över hela den yta som trädet, busken eller den perenna växten täcker, blir jorden luckrare. Sanden bör täckas med ett 10 cm tjockt lager av gräsklipp.
Sanden skall läggas på marken höst eller vår. Gräsklippet skall läggas på under försommaren.

Vilken typ av sand kan man odla i?
Det viktigaste är att den inte är för finkornig. En blandning av kornstorlek 0-6 mm går bra, men sand med beteckningen sättsand, gjutsand eller fyllandssand går också bra att använda.

Hur djup sandbädd bör det vara i växthuset?
För att kunna utnyttja alla de fördelar som odling i sand ger, som tidig varmbädd, säkrare övervintring för t ex vinrankor och transport av markfukten från underliggande jordlager upp till ytan, så bör djupet vara minst 40 cm, gärna 50-60 cm.

Hur ofta måste man byta sanden i växthus och urnor m m?
I minst tio år kan samma sand användas.

Odling i sand till full arbetshöjd
Odlingsdjupet bör vara 40-50 cm och bestå av en sandblandning på 0-8 mm. Den fyllning under som behövs för att få full arbetshöjd bör bestå av ett material som kan suga upp vatten från marken och sand är bäst på det.
Trä eller betong går säkerligen lika bra. Båda leder solvärmen in i odlingsbäddarna.
Att fodra mot kyla är mera till nackdel än fördel. Solen värmer tidigt på våren upp sidorna på en sådan här upphöjd bädd vilket gör att den blir varm 2-3 veckor tidigare än den omgivande marken.
Med 2×3-tums virke som förstärkning i hörnen och med en meters mellanrum i bänkens längdriktning samt virke av samma mått tvärs över bänken med två meters avstånd håller den.

Behöver inte gräsmattan gödslas?
Med tanke på de råd villaägare och andra odlare får genom annonser är det inte konstigt om många tycker det förefaller otroligt att en gräsmatta kan skördas på klipp år efter år utan att gräset får någon näring i stället. Jag har läst artiklar där vi uppmanas gödsla med 6-8 kilo konstgödsel per 100 kvadratmeter och år om vi önskar en vacker gräsmatta.
Jag har tagit klipp från en gräsmatta i över 30 år utan att gödsla den någon gång under tiden. Förklaringen är mycket enkel. I jord där varken konstgödsel eller bekämpningsmedel används växer växter i symbios med svampar, bakterier och en massa andra organismer under jordytan. Det myllrande livet och växtrötterna har byteshandel med varandra. Denna symbios har fungerat i tusentals år ute i naturen och om vi låter dessa krafter råda även på vår villatomt kan vi lugnt ta vara på det värdefulla gräsklippet och ändå ha en vacker gräsmatta. Samtidigt ger vi de odlade växterna den värdefullaste näring som finns.
Det blir alltid lite spill kvar på gräsmattan när vi använder uppsamlare. Detta plus det kväve klöverplantorna i den samlar från luften räcker för att gödsla gräsmattan.

Nils Åkerstedt tog trädgårdsmästarexamen 1949 och har ägnat hela sitt liv åt trädgård och att skriva om och strida för sina odlingsmetoder. Han blev känd för att experimenterat sig fram till att odla i sand och grus med gräsklipp som näringsgiva. Som 90+ återkom han som skribent i tisdskriften han var med att starta 1986, Natur & Trädgård. Nils Åkerstedt avled i augusti 2018.